Monday, 14 May 2007

Pytania o WRS

Czy musze płacić przy składaniu wniosku o kolejne zaświadczenie o rejestracji?

Nie. Oplata pobierana jest jedynie przy pierwszym wniosku składanym w ramach Programu Rejestracji Pracowników i wydaniu karty rejestracji.

Czy mogę pracować jednocześnie w więcej niż jednym miejscu pracy?

Tak, ale konieczne jest złożenie wniosku o zaświadczenie o rejestracji dla każdego pracodawcy, u którego zatrudniona jest dana osoba.

Kim jest pracodawca?

Pracodawca jest osoba bezpośrednio wypłacająca wynagrodzenie pracownika.

Czy musze składać wniosek o zaświadczenie o rejestracji, gdy zmieniam miejsce pracy podczas zatrudnienia w tej samej agencji pośrednictwa pracy?

Nie. Jezeli nie występuje przerwa w zatrudnieniu, dana osoba posiada stale zezwolenie na prace w ramach tej samej agencji pośrednictwa pracy, bez względu na miejsce zatrudnienia. Jezeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu trwająca dłużej niż jeden miesiąc, dana osoba będzie musiała złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w momencie podjęcia pracy.

Co należy zrobić w momencie zakończenia zatrudnienia?

Jezeli dana osoba otrzymuje już zasiłek na dziecko lub korzysta ze zwolnienia podatkowego, a kończy sie zatrudnienie tej osoby, należy skontaktować sie z międzynarodowa linia informacyjna do spraw zasiłków na dzieci pod numerem telefonu 0845 302 1454.

Co zrobić w razie zgubienia karty rejestracji lub zaświadczenia?

Należy się skontaktować z Zespołem Rejestracji Pracowników.

Jakie są korzyści z rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników?

Po okresie 12 miesięcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba będzie miała pełne prawo do swobodnego przemieszczania sie i nie będzie już musiała sie rejestrować w Programie Rejestracji Pracowników. Osoba ta będzie mogła uzyskać zezwolenie na pobyt w EGO potwierdzające prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej.

Co wlicza się do 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia?

"Nieprzerwane zatrudnienie" oznacza, ze dana osoba nie może pozostawać bez pracy przez okres dłuższy niż suma 30 dni w ciągu 12 miesięcy. W celu wykazania 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia konieczne będą zaświadczenia o rejestracji lub inne dowody świadczące o zatrudnieniu.

Czy mogę wziąć urlop?

Tak, ale musi to być płatny urlop, a nie przerwa w zatrudnieniu.

Czy liczba osób objętych Programem Rejestracji Pracowników jest ograniczona?

Takie ograniczenia nie występują. Osoby, które znajda zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i zapewnia sobie środki utrzymania będą mile widziane.

WRS a zmiana pracodawcy

W przypadku zmiany miejsca pracy, należy złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników stanowiące pozwolenie na prace dla nowego pracodawcy. Należy skorzystać z formularza wniosku WRS. Należy podąć numer identyfikacyjny znajdujący sie na karcie rejestracji oraz przedstawić dane dotyczące nowego pracodawcy. Wtedy zostanie wydane nowe zaświadczenie wskazujące nowego pracodawcę. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana do nowego pracodawcy. Należy zachować nowe zaświadczenie wraz z pierwszym zaświadczeniem i karta rejestracji ze zdjęciem.

Procedura po złożeniu wniosku o WRS

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma poczta następujące dokumenty:
 • Kartę rejestracji - Zawiera ona nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, obywatelstwo, zdjęcie oraz numer identyfikacyjny. Karta rejestracji zachowuje ważność przez cały okres rejestracji w tym programie.
 • Zaświadczenie o rejestracji - ma ono formę listu. Jest to zezwolenie na prace dla pracodawcy wymienionego we wniosku. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana pracodawcy. Ważność zaświadczenia wygasa w dniu zakończenia pracy dla danego pracodawcy. Jezeli dana osoba nie pracuje już dla danego pracodawcy w chwili wydania zaświadczenia, zaświadczenie jest nieważne.
 • Paszport lub dowód osobisty
Kartę rejestracji i zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jezeli decyzja w sprawie wniosku będzie odmowna (np. jezeli dana osoba nie musi sie rejestrować w tym programie), wnioskodawca otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty. Oplata zostanie zwrócona w całości. Kopia pisma odmownego zostanie przesłana pracodawcy.

Płatność za rejestrację w Home Office

Płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym w Wielkiej Brytanii oraz lub karta płatnicza lub kredytowa. Wpłyniecie płatności na konto może w niektórych przypadkach trwać do 5 dni. Najszybszym sposobem dokonania płatności jest przekaz pocztowy.

Jak złożyć wniosek o rejestrację w Home Office?

Należy wypełnić formularz wniosku WRS (Program Rejestracji Pracowników), podając nazwisko, adres, datę urodzenia, obywatelstwo oraz szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia. W celu uzyskania formularza wniosku lub informacji, można zatelefonować pod numer: 08705 210 224 lub odwiedzić strony: www.ind.homeoffice.gov.uk lub www.workingintheuk.gov.uk Formularz należy przesłać pod adres:

Worker Registration Team
Home Office
Walsall Road
Cannock WS11 0WS

Zalecamy wysłanie wniosku listem poleconym.
W przypadku składania wniosku po raz pierwszy, razem z wnioskiem należy przesłać:
 • pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia;
 • dwa zdjęcia paszportowe;
 • paszport lub dowód osobisty; oraz
 • opłatę wysokości 75£

Kiedy należy się rejestrować w Home Office

Wniosek o rejestracje w ramach Programu Rejestracji Pracowników należy złożyć natychmiast po podjęciu nowej pracy. Jezeli dana osoba nie złoży wniosku w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie stanie sie nielegalne po upłynięciu tego terminu. Zatrudnienie będzie nielegalne do momentu wydania zaświadczenia o rejestracji oraz konieczne może sie okazać przerwanie zatrudnienia.

Kto się nie musi rejestrować w Home Office?

Następujące osoby nie są objęte rejestracja pracowników i w związku z tym nie musza się rejestrować, jeżeli spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:
 • osoby prowadzące działalność gospodarcza;
 • osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub dłużej w tym samym
 • miejscu pracy, w którym są zatrudnieni w dniu 1 maja 2004 r.;
 • osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostające w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r.;
 • osoby, które uzyskały zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja jako sezonowi pracownicy w rolnictwie i podjęli prace w ramach Programu Sezonowych Pracowników w Rolnictwie w dniu 1 maja lub później;
 • osoby świadczące usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy nie posiadającego siedziby w Wielkiej Brytanii;
 • osoby będące jednocześnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego państwa członkowskiego EOG (oprócz 8 nowych państw członkowskich) lub Szwajcarii;
 • najbliżsi krewni obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG (oprócz jednego z 8 nowych państw członkowskich) pracujących w Wielkiej Brytanii;
 • członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG zamieszkujących w Wielkiej Brytanii jako studenci, emeryci lub osoby posiadające wystarczające środki utrzymania.